Kompetanseutvikling

VD Competence leverer konsulenttjenester til virksomheter som ønsker en fokusert og planlagt utvikling av kompetansen i egen virksomhet.

Vi bidrar både til kartleggings og gjennomføringsfasene.

Vi leverer:

Kompetansekartlegging

Gjennom bruk av våre verktøy kartlegger vi virksomhetens eksisterende kompetanse og hva som er virksomhetens fremtidige behov. Det utarbeides plan for utvikling av kompetanse på individuelt og avdelingsnivå for å oppnå fremtidig behov.

Kompetanseutvikling

Vi tar ansvar for gjennomføring og oppfølging av planlagte kompetansetiltak, og følger opp og rapporterer fremdrift i forhold til gjennomføring og økonomi.

Priser

Pris er alltid en viktig faktor. Prisene er avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet. Ingen oppdrag er like og totalkostnaden for våre tjenester avgjøres av at vi får til et godt samarbeid og gode rutiner med kunde, og dermed lavest mulig timeforbruk.